NRR

 

Saltenkatten

anno 1985

Om NRR

 

NRR er en sammenslutning av rasekattklubber i Norge og er tilsluttet det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe). FIFe har 42 medlemmer fra 40 land, samt 3 medlemmer under patrionat (Uruguay, Israel og Tyrkia). Hvert medlemsland plikter å følge de statutter og lover som forbundet vedtar. Dette gjelder blant annet reglement for utstillinger, dommere og stambokføring. I tillegg til disse lovene har hvert medlemsland sine egne lover som dog ikke kan stride mot forbundets, men som er innført for å dekke lokale forhold. Slike lover kan for NRRs vedkommende eksempelvis gjelde import av katter der statlig norsk lovverk og karantenebestemmelser må følges.

 

NRRs generalforsamling er NRRs øverste myndighet. Den består av delegater fra medlemsklubbene og det valgte styret. Her vedtas lokale lover/regler, handlingsplaner og saker angående økonomi og budsjetter. I tillegg velges styremedlemmer og delegater til FIFes generalforsamling og medlemmer til arbeidskomiteer.

 

Gjennom sitt hovedkontor på Gressvik betjener NRR de 28 medlemsklubbene som er spredt over hele landet. Det gjelder først og fremst saker som har med stambokføring å gjøre, men også rådgiving om klubbdrift, tolkning av lovverk, import/eksport, utstilling og annet. NRR fører den eneste FIFe-godkjente stamboken i Norge. Dette er et meget strengt reglement, og alle som kjøper katt med stamtavle utstedt av NRR, kan føle seg trygge på at katten er av ren rase og avl.

Ved hovedkontoret finnes også redaksjonen for medlemsbladet Aristokatt. Annonsesalg til Aristokatt skjer via NRRs sekretær.

 

Klubbenes viktigste oppgave foruten å betjene sine medlemmer, er å virke som bindeledd til hovedkontoret. I tillegg arrangerer de fleste klubbene utstillinger. Årlig arrangeres det mellom 40 og 50 internasjonale utstillinger i Norge; de fleste i Sør-Norge, men likevel også så langt nord som i Troms.