Vedtekter

Saltenkatten

anno 1985

Saltenkattens vedtekter:

 

1.NAVN OG FORMÅL

SALTENKATTEN ble stiftet 28. februar 1985, og godkjent på Norske Rasekatt- klubbers Riksforbunds generalforsamling samme år. Klubben med sitt styre har alene retten til bruk av navnet Saltenkatten. Styret skal påse at ingen uvedkommende bruker navnet slik at det kan forveksles med klubbens virksomhet eller skade klubbens omdømme.

 

2.LOGO

Klubbens Logo er et motiv av Landegode med sol og katt i forgrunnen. Motivet er i sort på hvit bakgrunn med oval ramme i sort. Årstallet 1985 fremkommer som et skille mellom SALTEN og KATTEN i klubbnavnet.

 

3.MEDLEMSKAP

Alle katteinteresserte kan oppnå medlemskap i klubben dersom ikke forhold til annen klubb forhindrer det. Også personer utenfor klubbens geografiske nedslagsfelt kan oppnå medlemskap. Nye medlemmer forplikter seg til å gjøre seg kjent med klubbens, NRR’s og FIFe’s lover og regelverk og følge disse.

Medlemsavgiften fastsettes av årsmøte. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten innen forfall, utgår som medlem.

Medlemmer som er utgått på grunn av skyldig avgift kan derfor ikke oppnå medlemskap i klubben før skyldig avgift er betalt. Utmelding må skje skriftlig via post, epost eller sms.

 

4.ÆRESMEDLEMMER

Den som har gjort seg særlig fortjent gjennom arbeid for klubben og kattesaken kan bli utnevnt som æresmedlem. Æresmedlemmer utnevnes etter innstilling fra styret på årsmøte med 2/3-dels flertall. Æresmedlemmer er fritatt for innbetaling av medlemsavgift, men har ellers rettigheter og plikter på lik linje med ordinære medlemmer i klubben.

 

5. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter forsøkes avholdt 2 – fire ganger årlig. Det utarbeides terminlister for styre og medlemsmøter i den grad det er mulig.. Terminliste kunngjøres på klubbens hjemme- eller facebookside.

 

6. STYRET

Klubben ledes av et styre som består av 6 – seks medlemmer, hvis dette er mulig å gjennomføre.

 

2015:

Leder Lill-Jorunn Fresvik

Nestleder Kjersti Abelsen

Sektetær Stine Schjem

Kasserer Kjersti Abelsen

Styremedl.Dagmar Dahl

Syremedl.Britt Nyland Gustavsen

 

For alle tillitsverv gjelder en valgperiode på 2 – to år. Det tilstrebes å opprettholde kontinuitet i styret. Dersom leder fratrer eller melder forfall over lengre tid i løpet av valgperioden, skal nestleder overta lederfunksjon. Dersom nestleder fratrer eller melder forfall over lengre tid skal styremedlemmet som ikke har sekretær eller kassererfunksjon overta nestlederfunksjon. Styret er beslutnings dyktig når 3 – tre av styrets medlemmer er til stede.

Styret er ansvarlig for klubbens drift mellom hvert årsmøte.

Det er kun styret som kan inngå forpliktende avtaler på klubbens vegne.

 

7. STYREMØTER

Det skal lages terminliste på hvert årsmøte for når det skal være styremøter. Og i tillegg skal det holdes styremøte hvis 3 - tre av styrets medlemmer finner det nødvendig

Det skal føres referat fra styremøtene.

8. ÅRSMØTE

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avvikles hvert år i november måned. (hvis mulig). Årsmøte innkalles skriftlig med 4 – fire ukers varsel. Saksliste skal kunngjøres ved innkalling, og skal inneholde følgende:

 

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av saksliste.

Årsberetning for inneværende periode.

Regnskap for siste års drift.

Eventuelt (saker innkommet til fristen).

Valg.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende senest 2 – to uker før årsmøtet avholdes.

Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet etter 3 – tre - måneders medlemskap. For øvrig har alle medlemmer som har betalt sin medlemskontingent stemme-, tale- og forslagsrett på årsmøtet.

 

9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dersom lederen og 3 – tre av styrets medlemmer eller minst 4-delen av klubbens medlemmer krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skal sendes medlemmene senest 2 – to uker før møtet.

 

10. UTSTILLINGSKOMTE / UTSTILLINGSSEKRETÆR

Årsmøte bør velge utstillingskomite på minst 3 – tre medlemmer.

Utstillingssekretær fører kartotek over medlemmenes katter, arkiverer kopier av stamtavler, samt fører utstillingsresultater. Utstillingssekretæren formidler utstillingsinvitasjoner til medlemmer, mottar, kontrollerer og videreformidler påmeldinger til utstillende klubb. Utstillingssekretær samarbeider med utstillingskomiteen om oppgaver i egen utstilling.

 

11. UTELUKKELSE / EKSKLUSJON

Et medlem som ved sin oppførsel, handling eller uttalelse skader klubbens omdømme eller kattesaken, kan utelukkes/ekskluderes som medlem for et gitt tidsrom, eller for all ettertid. Vedtak om dette fattes av styret og må være enstemmig.

Årsmøte fatter det endelige vedtaket, og krever 2/3- dels flertall.

12. VEDTEKTER

Klubbens vedtekter er godkjent på årsmøte av 5. mars 2012. Fremtidige endringer av vedtektene kan kun gjøres på årsmøtet med 2/3 dels flertall.

 

13. MEDLEMSAVIS

Klubben har sin egen avis som utgis etter hvor mye stoff vi får inn.

 

14. AVGIFTER

Klubben skal ha 50,- - femti kroner - for bestilling av stamtavler, stamnavn, endringer på stamtavle etc. (alle saker som skal inn til NRR). Gjelder kun dersom det er ønskelig at papirene skal sendes i oppkrav eller rekommandert. Det må spesifiseres ved innsending av saker, om man ønsker saken sendt rekommandert eller i oppkrav. (normalt med A-post)

Dette er noe som skal betales inn automatisk, og kvittering legges ved innleverte saker.

 

15. NEDLEGGELSE AV KLUBBEN

Vedtak om nedleggelse av klubben fattes på årsmøtet med 2/3 dels flertall.

Dersom slikt vedtak fattes, skal klubbens midler, protokoller, arkiver og annen eiendom overtas av NRR og oppbevares i 5 – fem år.

Dersom klubben i løpet av fem år ikke kommer i drift igjen, tilfaller klubbens midler og eiendom NRR.

Gjennomgått og godkjent 5. mars 2012